A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.03.2017, zmieniona z powodu:
  zmiany aktualizacja

  Organy spółki

  Do organów Spółki należą:
  I. Zarząd, w składzie:

  • Tadeusz Arkit - Prezes Zarządu

  Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentowaniem nie zastrzeżone ustawą, ani umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

  Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

  • Małgorzata  Adamczyk - Prokura łączna
  • Ewa Prowalska - Prokura łączna
  • Szymon Wyrwik - Prokura łączna

  II. Zgromadzenie Wspólników, w składzie którego występuje jako jedyny udziałowiec Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", reprezentowany przez:

  • Przemysława Deda – Członek Zarządu spoza Członków  Zgromadzenia
  • Andrzeja Oczkowskiego – Przedstawiciel Gminy Chrzanów
  • Włodzimierz Spitzer – Przedstawiciel Gminy Libiąż.

  Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in:

  • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
  • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  • zmiana umowy Spółki,
  • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  • połączenie Spółki lub jej przekształcenie,
  • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • przystąpienie Spółki do Zrzeszeń Gospodarczych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych,
  • rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Zarząd Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna",
  • zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  • wniesienie lub zwrot dopłat.

  III. Rada Nadzorcza, w składzie:

  • Elżbieta Małgorzata Waśniowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Wincenty Filipczak - Zastępca Przewodniczącego
  • Wojciech Szumny – Sekretarz Rady

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:

  • badanie sprawozdania finansowego,
  • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a i b,
  • zwieszenie w czynnościach z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, ewentualnie delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  • opiniowanie wniosków Zarządu, polegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Jacek Puka
  Publikacja dnia: 06.03.2017
  Podpisał: Małgorzata Wronka
  Dokument z dnia: 06.03.2017
  Dokument oglądany razy: 2938
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów